pcd.go.th
ขนาดอักษร |
รายงานประจำปี ห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ พ.ศ. 2556

รายงานประจำปี ห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ พ.ศ. 2556

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2556    เป็นรายงานผลการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ  ส่วนมลพิษทางอากาศจากยานพาหนะ  กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง  กรมควบคุมมลพิษ  ซึ่งได้สรุปผลการดำเนินในปีงบประมาณ 2556 (ตุลาคม 2555 – กันยายน 2556)  รายงานนี้มีสาระสำคัญเกี่ยวกับ  ผลการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการ ได้แก่ การทดสอบมลพิษจากยานพาหนะประเภทต่าง ๆ ทั้งที่เป็นงานวิจัย การตรวจสอบเพื่อรับรองคุณภาพยานพาหนะใหม่ การจัดทำระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน มอก.17025 การพัฒนาบุคลากร การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม  การดำเนินการด้านอนุรักษ์พลังงาน ปริมาณการทดสอบและรายรับค่าบริการทดสอบ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ของห้องปฏิบัติการ รวมทั้งแผนการดำเนินงานในอนาคต

ซึ่งเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จะประกอบด้วย

บทนำ
บทบาทและภารกิจ
ระเบียบและขั้นตอนในการให้บริการทดสอบรถยนต์
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2556
สรุปความพึงพอใจของการใช้บริการห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ
สถานที่ยกเลิกคาสั่งห้ามใช้ยานพาหนะ ห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ
เครื่องวิเคราะห์สารมลพิษจากรถยนต์เบนซินแบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟ
แผนการดาเนินงานห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ ประจาปี 2557
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค

วันที่ : 17 พฤษภาคม 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Skip to content