pcd.go.th
ขนาดอักษร |
รายงานประจำปี ห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ พ.ศ. 2557

รายงานประจำปี ห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ พ.ศ. 2557

รายงานผลการดาเนินงานห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ กรมควบคุมมลพิษ ประจาปีงบประมาณ 2557 (ตุลาคม 2556 – กันยายน 2557) มีสาระสาคัญเกี่ยวกับ ผลการดาเนินงานของห้องปฏิบัติการ ได้แก่ การทดสอบมลพิษจากยานพาหนะประเภทต่าง ๆ ทั้งที่เป็นงานวิจัย และ การตรวจสอบเพื่อรับรองคุณภาพยานพาหนะใหม่ การจัดทาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน มอก.17025 การพัฒนาบุคลากร เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทดสอบมลพิษจากรถยนต์การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม การดาเนินการด้านอนุรักษ์พลังงาน ปริมาณการทดสอบและรายรับค่าบริการทดสอบ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ของห้องปฏิบัติการฯ รวมทั้งการพัฒนาพื้นที่เพิ่มเติม เพื่อรองรับการพัฒนาระบบเครื่องมือและอุปกรณ์ในอนาคต

ซึ่งเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จะประกอบด้วย

บทนำ
บทบาทและภารกิจ
ผลการดาเนินงานประจาปีงบประมาณ 2557
การจัดทาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน มอก. 17025
สรุปความพึงพอใจของการใช้บริการห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ
แผนการดาเนินงานห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ ประจาปี 2558
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข

วันที่ : 17 พฤษภาคม 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Skip to content