pcd.go.th
ขนาดอักษร |
นโยบายและพื้นที่เป้าหมายการจัดการน้ำเสียชุมชน (พ.ศ. 2553 – 2584) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3

นโยบายและพื้นที่เป้าหมายการจัดการน้ำเสียชุมชน
(พ.ศ. 2553 – 2584) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3

เนื้อหาคู่มือประกอบด้วย

นโยบายการจัดการน้ำเสียชุมชน
การบริหารจัดการน้ำเสียชุมชน
ปัญหาในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียรวม
แผนภาพรวมการจัดสร้างระบบบำบัดน้ำเสียรวม
แนวคิดการจัดลำดับความสำคัญของพื้นที่
พื้นที่เป้าหมาย
หลักเกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอโครงการด้านการจัดการน้ำเสียชุมชนภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
ขั้นตอนการเสนอและพิจารณาแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
บทบาท หน้าที่ ของหน่วยงานในการพิจารณาโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
ภาคผนวก

วันที่ : 20 พฤษภาคม 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Skip to content