pcd.go.th
ขนาดอักษร |
แผ่นพับการดำเนินงานห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ

แผ่นพับการดำเนินงานห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ

ในปัจจุบันปัญหามลพิษทางอากาศเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญทั้งในระดับโลก และระดับประเทศ ซึ่งมีสาเหตุมาทั้งจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรโลก การขยายตัวของ ภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และการคมนาคมขนส่งซึ่งเป็นส่วนสำคัญหลัก ที่ทำให้แต่ละภาค ส่วนดำเนินต่อไปได้ จำนวนของยานพาหนะที่เพิ่มมากขึ้นทุกวัน ทำให้ปริมาณสารมลพิษที่ถูก ปล่อยออกมานั้นมากขึ้นตามไปด้วย จึงทำให้ยานพาหนะเป็นแหล่งกำเนิดสำคัญอย่างหนึ่งของ มลพิษทางอากาศ ดังนั้นจึงควรมีการดำเนินการเพื่อทำการแก้ไขปัญหาดังกล่าว กรมควบคุม มลพิษ จึงทำการจัดตั้งห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะขึ้นโดย ดำเนินการจัด สร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 ใช้งบประมาณในการสร้างจำนวน 350 ล้านบาท โดยสร้างแล้วเสร็จ และเริ่มเปิดให้บริการตรวจวิเคราะห์ปริมาณมลพิษจากยานพาหนะมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2542 จนถึงปัจจุบัน ห้องปฏิบัติการสามารถตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ 4 ประเภท ได้แก่ รถจักรยานยนต์ รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์เบนซิน รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล และ รถยนต์ขนาดใหญ่ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล การทดสอบมลพิษจากยานพาหนะ มีขั้นตอนของ การทดสอบโดยเริ่มจากการนำรถยนต์ขึ้นวิ่งบนแท่นทดสอบ (Chassis Dynamometer) และ ทำการขับรถยนต์ทดสอบตามรูปแบบการขับขี่มาตรฐาน (Driving Cycle) ซึ่งการทดสอบดัง กล่าวเป็นการจำลองสภาพการวิ่งของรถยนต์ให้ใกล้เคียงกับการวิ่งบนถนนให้มากที่สุด เพื่อให้ ปริมาณมลพิษที่เกิดขึ้นมีปริมาณที่ใกล้เคียงจากการใช้งานรถยนต์จริง ขณะทำการขับขี่ระบบ การเก็บตัวอย่างไอเสีย (Constant Volume Sampling : CVS) จะทำการเก็บตัวอย่างไอเสีย และเมื่อเสร็จสิ้นการขับขี่ ระบบวิเคราะห์มลพิษจะประมวลผลต่อไป โดยระบบประมวลผลจะ ประเมินความเข้มข้นของมลพิษแต่ละชนิดในหน่วยของกรัมต่อกิโลเมตรต่อคัน

ซึ่งเนื้อหาในแผ่นพับจะประกอบด้วย

ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบ
โครงสร้างและการจัดการองค์กร

วันที่ : 20 พฤษภาคม 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Skip to content