pcd.go.th
ขนาดอักษร |
คู่มือการตรวจวัดค่าความเข้มกลิ่นโดยการวิเคราะห์กลิ่นด้วยการดม

คู่มือการตรวจวัดค่าความเข้มกลิ่นโดยการวิเคราะห์กลิ่นด้วยการดม

เนื้อหาในเล่มประกอบด้วยดังนี้

บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกลิ่น
บทที่ 2 ค่ามาตรฐานและการตรวจสอบกลิ่นในอากาศจากแหล่งกำเนิดมลพิษ
บทท 3 การตรวจค่าความเข้มกลิ่นโดยการวิเคราะห์กลิ่นด้วยการดม
บทที่ 4 การขึ้นบัญชีราชชื่อผู้ทดสอบกลิ่นของ
กรมควบคุมมลพิษ
ภาคผนวช

วันที่ : 20 พฤษภาคม 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Skip to content