pcd.go.th
ขนาดอักษร |
คู่มือปฏิบัติ : การนำขยะมูลฝอยมาใช้ให้เกิดประโยชน์….สำหรับวัดในพระพุทธศาสนา

คู่มือปฏิบัติ : การนำขยะมูลฝอยมาใช้ให้เกิดประโยชน์….สำหรับวัดในพระพุทธศาสนา

รายละเอียดเนื้อหาประกอบด้วย

แนวทางในการจัดการขยะมูลฝอย
การนำขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์
วิธีการดำเนินการและการประมาณราคา
ระบบการก่อสร้างระบบหมักขยะมูลฝอย

วันที่ : 20 พฤษภาคม 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร