pcd.go.th
ขนาดอักษร |
คู่มือการตรวจสอบการปนเปื้อนน้ำใต้ดินจากสถานที่ กำจัดมูลฝอย

คู่มือการตรวจสอบการปนเปื้อนน้ำใต้ดินจากสถานที่
กำจัดมูลฝอย

นำไปใช้วางแผนเพื่อตรวจสอบการปนเปื้อนน้ำใต้ดินของน้ำชะมูลฝอยจากสถานที่กำจัด เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและเตือนภัย หากพบว่ามีแนวโน้มในการปนเปื้อนอยู่ในระดับสูงจนส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม สามารถจัดทำมาตรการแก้ไขได้ทัน

โดยรายละเอียดเนื้อหาในคู่มือ ประกอบไปด้วย

การเจาะหาความลึกของมูลฝอย
การเจาะสำรวจและทดสอบดิน
การสำรวจทิศทางการไหลของน้ำใต้ดิน
การติดตั้งบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำ
การเก็บตัวอย่างน้ำจากบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำ
การรับประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพของตัวอย่าง
การสรุปผลการวิเคราะห์เพื่อประเมินความรุนแรงของการปนเปื้อน

วันที่ : 20 พฤษภาคม 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร