pcd.go.th
ขนาดอักษร |
แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 – 2564)

แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 – 2564)

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการ ขยะมูลฝอยของประเทศ (พ.ศ. 2559 – 2564) เพื่อแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยตามนโยบายรัฐบาลที่กำหนดให้เป็น วาระแห่งชาติ

ซึ่งเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จะประกอบด้วย

บทนำ
สถานการณ์การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย
บทบาทหน้าที่และหน่วยงานดำเนินการ
การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ
ภาคผนวก

วันที่ : 24 พฤษภาคม 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Skip to content