pcd.go.th
ขนาดอักษร |
แนวทางในการพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่ การออกแบบก่อสร้าง และการจัดการสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย

แนวทางในการพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่ การออกแบบก่อสร้าง และการจัดการสถานีขนถ่ายขยะมูลฝอย

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะ เป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่เสนอแนะนโยบาย มาตรการ และให้ข้อแนะนำด้าน วิชาการเกี่ยวกับการจัดการมลพิษ จึงได้จัดทำแนวทางในการพิจารณาความเหมาะสมฯ ดังกล่าวโดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชน ทั่วไป และโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะได้นำไปประยุกต์ใช้และ ได้รับประโยชน์จากเอกสารด้านวิชาการในการจัดการขยะมูลฝอย

ซึ่งเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จะประกอบด้วย

บทนำ
นิยาม
การเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมในเบื้องต้น
การออกแบบและการก่อสร้าง
การเตรียมความพร้อมและการดำเนินงานจัดการสถานีขนถ่าย
ข้อพิจารณาอื่น ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสถานีขนถ่าย

วันที่ : 24 พฤษภาคม 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร