pcd.go.th
ขนาดอักษร |
แนวทางในการพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่ การออกแบบก่อสร้าง และ การจัดการสถานที่ จัดการขยะมูลฝอยโดยการเผาในเตาเผา

แนวทางในการพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่ การออกแบบก่อสร้าง และ การจัดการสถานที่ จัดการขยะมูลฝอยโดยการเผาในเตาเผา

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการจัดการขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการนั้น เป็นปัญหาสำคัญและเกิดความวิตกของชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ ระดับความรุนแรงของปัญหานับวันจะเพิ่มขึ้นทุกๆ ปี รัฐบาลได้ให้ความสำคัญ และตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว โดยประกาศให้การจัดการขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติ
แนวทางในการพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่ การออกแบบก่อสร้าง และ การจัดการสถานที่ จัดการขยะมูลฝอยโดยการเผาในเตาเผา เป็นหนึ่งในคู่มือแนวทาง ในการพิจารณาความเหมาะสมของพื้นที่ การออกแบบก่อสร้างและการจัดการ ขยะมูลฝอยโดยวิธีการต่าง ๆ

ซึ่งเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จะประกอบด้วย

บทนำ
องค์ประกอบและขั้นตอนที่สำคัญในเตาเผาขยะมูลฝอย
สภาพปัญหาและแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ภาคผนวก

วันที่ : 24 พฤษภาคม 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร