pcd.go.th
ขนาดอักษร |
การวิเคราะห์สังคมเศรษฐศาสตร์ของมาตรการ เพื่อลดและเลิกการใช้สาร POPs

การวิเคราะห์สังคมเศรษฐศาสตร์ของมาตรการ
เพื่อลดและเลิกการใช้สาร POPs

มีเนื้อหาข้อมูลดังนี้

บทนำ
การวิเคราะห์สังคมเศรษฐศาสตร์
การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์สังคมเศรษฐศาสตร์กับมาตรการเพื่อลดและเลิกสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน
ข้อจำกัดของการศึกษา
สรุปผลการศึกษา

วันที่ : 25 พฤษภาคม 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Skip to content