pcd.go.th
ขนาดอักษร |
คู่มือแนวทางการจัดการสารพีซีบี (PCBs Management Handbook)

คู่มือแนวทางการจัดการสารพีซีบี
(PCBs Management Handbook)

เรียบเรียงขึ้นจากการทบทวนเอกสารวิชาการที่เกี่ยวข้องการจัดการสารพีซีบี และสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน (Persistent Organic Pollutants: POPs) ตลอดจนการทบทวนกฎหมายไทย กฎหมาย ระหว่างประเทศ เช่น อนุสัญญาบาเซลฯ และแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่แนะนำโดยองค์กรระหว่างประเทศให้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ โดยใช้ภาษาง่ายๆ เพื่อให้ผู้อ่านทุกระดับสามารถเข้าใจได้

ประกอบไปด้วยรายละเอียดเนื้อหา ดังนี้

ข้อมูลทั่วไป
แนวทาง/มาตรการควบคุมสารพีซีบี
การจำแนกสารพีซีบี
การวิเคราะห์ความเข้มข้นของสารพีซีบี
การดูแลรักษา เก็บรวบรวม บรรจุ ติดฉลาก ขนส่ง
และการเก็บกักอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีส่วนประกอบของสารพีซีบี
เทคโนโลยีการบำบัด/กำจัดสารพีซีบี
ภาคผนวก

วันที่ : 25 พฤษภาคม 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Skip to content