pcd.go.th
ขนาดอักษร |
เอกสารเผยแพร่ “มาทำความรู้จักกับ PRTR กันเถอะ”

เอกสารเผยแพร่ “มาทำความรู้จักกับ PRTR กันเถอะ”
เอกสารฉบับนี้จึงถูกจัดทำขึ้นเพื่อให้คำอธิบายเกี่ยวกับ PRTR ใน ประเด็น ต่างๆ ในรูป แบบของคำถาม-คำตอบ และการให้คำนิยามความหมาย เพื่อให้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้ที่สนใจทั้งภาครัฐ เอกชน อุตสาหกรรม ประชาชน มีความเข้าใจเกี่ยวกับ PRTR

ตัวอย่างคำถาม

PRTR ย่อมาจากคำว่าอะไร
ความหมายของ PRTR คืออะไร
วัตถุประสงค์ของการจัดทำ PRTR ในประเทศไทยคืออะไร
รู้ได้อย่างไรว่าโรงงานเข้าข่ายต้องรายงานข้อมูลการปลดปล่อยมลพิษหรือไม่
รูปแบบและเกณฑ์การรายงานข้อมูล PRTR มีอะไรบ้าง
PRTR ต่างจากการรายงานข้อมูลผลการวิเคราะห์คุณลักษณะน้ำเสีย อากาศเสียที่โรงงานจัดส่งให้กับหน่วยงานราชการอย่างไร

วันที่ : 25 พฤษภาคม 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Skip to content