pcd.go.th
ขนาดอักษร |
คู่มือเสริมสร้างความเข้มแข็งในการควบคุมการนำเข้า-ส่งออกของเสียอันตราย

คู่มือเสริมสร้างความเข้มแข็งในการควบคุมการนำเข้า-ส่งออกของเสียอันตราย

สืบเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ซึ่งกล่าวถึง นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการก้าวสู่ ประชาคมอาเซียน ด้านการเร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับ ประเทศเพื่อนบ้านและนานาประเทศ เพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตทาง เศรษฐกิจในภูมิภาคร่วมกัน

ซึ่งเนื้อหาสาระสำคัญของคู่มือฉบับนี้ ประกอบด้วยดังนี้

บทที่ ๑ ความรู้เบื้องต้น
บทที่ ๒ ของเสียที่ถูกควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดน
บทที่ ๓ ของที่ใช้แล้วหรือสินค้าที่ถูกควบคุมการเคลื่อนย้ายข้ามแดน
บทที่ ๔ ขั้นตอนการเคลื่อนย้ายข้ามแดนของของเสียอันตราย
บทที่ ๕ การตรวจสอบคุณลักษณะความเป็นอันตรายในเบื้องต้น
บทที่ ๖ สินค้าและผลิตภัณฑ์ที่อาจเข้าข่ายการเคลื่อนย้ายข้ามแดน อย่างผิดกฎหมาย
บทที่ ๗ กรณีศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายข้ามแดนอย่างผิดกฎหมาย
บทที่ ๘ แนวทางการจัดเก็บและจัดการของกลางและของตกค้างที่เป็น วัตถุอันตราย ของเสียอันตรายและบรรจุภัณฑ์ฯ ที่ปนเปื้อน วัตถุอันตราย
บทที่ ๙ แนวทางการนำกลับของที่ส่งออกและส่งกลับของที่นำเข้า ซึ่งเป็นของเสียอันตรายที่เคลื่อนย้ายข้ามแดนอย่างผิดกฎหมาย
บทที่ ๑๐ ช่องทางการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วันที่ : 25 พฤษภาคม 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Skip to content