pcd.go.th
ขนาดอักษร |
คู่มือการคาดประมาณการปลดปล่อยและการเคลื่อนย้ายมลพิษสำหรับสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศไทย

คู่มือการคาดประมาณการปลดปล่อยและการเคลื่อนย้ายมลพิษสำหรับสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศไทย

คู่มือการคาดประมาณการปลดปล่อยและการเคลื่อนย้ายมลพิษ สำหรับสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นคู่มือที่จัดทำขึ้นสำหรับใช้เป็นแนวทาง ในการคำนวณหาปริมาณการปลดปล่อยมลพิษที่เกิดขึ้นในสถานีบริการน้ำมัน โดย มีเนื้อหาประกอบด้วย ประเภทของน้ำเชื้อเพลิง ประเภทของสถานีบริการน้ำมัน สารมลพิษจากสถานีบริการน้ำมันกิจกรรมที่มีการปลดปล่อยมลพิษจากสถานี บริการน้ำมันเชื้อเพลิง ระบบควบคุมไอระเหยน้ำมันเชื้อเพลิง และวิธีการคาดประมาณการปลดปล่อย มลพิษสำหรับสถานีบริการน้ำมัน ซึ่งคู่มือนี้จะได้รับการพัฒนาเป็นคู่มือสำหรับ คาดประมาณการปลดปล่อยมลพิษจากสถานีบริการน้ำมัน ต่อไป

ซึ่งเนื้อหาสาระสำคัญของคู่มือฉบับนี้ ประกอบด้วยดังนี้

คำนำ
ประเภทของน้ำมันเชื้อเพลิง
ประเภทของสถานีบริการน้ำมัน
สารมลพิษจากสถานีบริการน้ำมัน
กิจกรรมที่มีการปลดปล่อยมลพิษจากสถานีบริการน้ำมัน
ระบบควบคุมไอระเหยน้ำมัน
วิธีการคาดประมาณการปลดปล่อยมลพิษ
สำหรับสถานีบริการน้ำมัน
ตัวอย่างการคำนวณ
ภาคผนวก ก – ข

วันที่ : 25 พฤษภาคม 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Skip to content