pcd.go.th
ขนาดอักษร |
คู่มือการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างง่าย

คู่มือการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างง่าย

จัดทำขึ้นสำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ให้สามารถดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นได้

ซึ่งเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จะแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ

การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ
การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศและระดับเสียง
การติดตามตรวจสอบกากของเสียและสารอันตราย
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำอื่นๆ
ภาคผนวก ข รายชื่อบริษัทที่จัดจำหน่ายหรือผลิตอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ภาคผนวก ค การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามวิธีมาตรฐานของประเทศไทย

วันที่ : 1 มิถุนายน 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Skip to content