pcd.go.th
ขนาดอักษร |
คู่มือแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับอู่ซ่อมรถ ที่เป็นมิตรกับกับสิ่งแวดล้อม

คู่มือแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับอู่ซ่อมรถ
ที่เป็นมิตรกับกับสิ่งแวดล้อม

ซึ่งเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จะประกอบด้วย

บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 ข้อมูลเบื้องต้นของสถานประกอบการยานาหนะ
บทที่ 3 หลักการป้องกันมลพิษ 
บทที่ 4 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการป้องกันมลพิษ
สำหรับสถานประกอบการยานพาหนะ
บทที่ 5 กฏหมายที่เกี่ยวข้องด้านการบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
บทที่ 6 บทสรุปและข้อเสนอแนะ
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ

วันที่ : 1 มิถุนายน 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Skip to content