pcd.go.th
ขนาดอักษร |
รายงานประจำปี ห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ พ.ศ. 2562

รายงานประจำปี ห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ พ.ศ. 2562

รายงานผลการดำเนินงานห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ กรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) มีสาระสาคัญเกี่ยวกับ ผลการดำเนินงานของห้องปฏิบัติการ ได้แก่ การทดสอบมลพิษจากยานพาหนะประเภทต่าง ๆ ทั้งที่เป็นงานวิจัย และ การตรวจสอบเพื่อรับรองคุณภาพยานพาหนะใหม่ การจัดทำระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน มอก.17025 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม มอก. 14001 การพัฒนาบุคลากร เครื่องมือและอุปกรณ์ในการทดสอบมลพิษจากรถยนต์การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม การดำเนินการด้านอนุรักษ์พลังงาน ปริมาณการทดสอบและรายรับค่าบริการทดสอบ ค่าใช้จ่ายต่างๆ ของห้องปฏิบัติการฯ รวมทั้งการพัฒนาพื้นที่เพิ่มเติม เพื่อรองรับการพัฒนาระบบเครื่องมือและอุปกรณ์ในอนาคต

ซึ่งเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จะประกอบด้วย

บทนำ
บทบาทและภารกิจ
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562
การจัดทาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐาน มอก. 17025
สรุปความพึงพอใจของการใช้บริการห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ
แผนการดำเนินงานห้องปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะ ประจาปี 2563
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข

วันที่ : 25 มิถุนายน 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Skip to content