pcd.go.th
ขนาดอักษร |
ประกาศรับสมัครงานปฏิบัติงานด้านสวัสดิการ กรมควบคุมมลพิษ

 

ตำแหน่ง   :  ลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการ คพ.

จำนวน :  1  ตำแหน่ง

คุณสมบัติ  : เพศ    ชาย /  หญิง   อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์  ไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์

วุฒิการศึกษา   :  ปริญญาตรี ทุกสาขา

ค่าตอบแทน  :  15,000  บาท

การปฏิบัติงาน  :   ปฏิบัติงานด้านธุรการที่เกี่ยวข้อง

  1. รับ ส่ง หนังสือภายนอก  ภายใน ทุกประเภทที่เกี่ยวกับส่วนงาน
  2. จัดเก็บเอกสารสำเนาหนังสือ
  3. จัดทำบัญชีรายรับ – รายจ่ายประจำวัน
  4. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาได้
  5. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

เอกสารที่จะต้องนำมาในวันสัมภาษณ์
1.สำเนาบัตรประชาชน
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.สำเนาวุฒิการศึกษา
4.รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว

กรอกใบสมัครแล้วส่งมาทาง E-mail panusak.p@pcd.go.th

(วัน เวลา ในการสัมภาษณ์จะโทรแจ้งภายหลังการรับสมัคร)

สถานที่รับสมัคร    อาคารกรมควบคุมมลพิษ  (ชั้น 2)

92  พหลโยธิน 7  แขวงพญาไท  เขตพญาไท  กทม. 10400

ติดต่อได้ที่: คุณธัญมน โทร  0-2298-2049

ตั้งแต่วันนี้ –  30  มิถุนายน 2564


วันที่ : 24 พฤษภาคม 2564
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Skip to content