pcd.go.th
ขนาดอักษร |
ประกาศรับสมัครงานปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม กองตรวจมลพิษ กรมควบคุมมลพิษ

ตำแหน่ง : ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม
จำนวน : 1 ตำแหน่ง
ประเภท : ลูกจ้างเหมาบริการ
เงินเดือน : 15,000 บาท
ลักษณะของงาน : 1. สนับสนุนการปฏิบัติงานรวบรวม บันทึกข้อมูล ประมวลผล และจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องลงในระบบฐานข้อมูล มาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และระบบฐานข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษ

2. ประสานงาน ติดตาม สืบค้น รวบรวมข้อมูล และจัดเก็บเอกสารเพื่อสนับสนุนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

3. สนับสนุนการจัดประชุม อบรม สัมมนา ของส่วนพัฒนาระบบงานบังคับใช้กฎหมาย กองตรวจมลพิษ

4. สนับสนุนการปฏิบัติงานลงพื้นที่ให้คำแนะนำด้านเทคนิควิชาการ ในการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียแก่แหล่งกำเนิดมลพิษ

5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ : 1. มีสัญชาติไทย
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์ตัวอย่างสิ่งแวดล้อม และการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์
4. อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
5. มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพแข็งแรง เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ
6. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคสังคมรังเกียจ
7. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนหรือเคยถูกลงโทษ ไล่ออก หรือปลดออกจากราชการเพราะกระทำผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
พลเรือนหรือตามกฎหมายอื่น
8. ไม่เป็นบุคคลล้มละลายและไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษ หรือทำความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
วิธีสมัคร : ส่งเอกสารทาง email: nongkoi14@gmail.com
1. ประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมรูปถ่าย
2. สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน
3. สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองจบการศึกษา
4. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
5. สำเนาหนังสือรับรองการทำงานหรือฝึกงาน (ถ้ามี)
6. สำเนาเอกสารผ่านการอบรมหัวข้อที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)
ผู้ประสานงาน : คุณตวงพร รอดแสวง / ส่วนพัฒนาระบบงานบังคับใช้กฎหมาย กองตรวจมลพิษ
โทร. 02-2982544 – 2545 หรือ nongkoi14@gmail.com
ระยะเวลารับสมัคร: 7 มิถุนายน 2564 – 15 มิถุนายน 2564

วันที่ : 4 มิถุนายน 2564
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


Skip to content