pcd.go.th
ขนาดอักษร |
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งลูกจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานด้านการจัดการเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษและการตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ กองตรวจมลพิษ ตั้งแต่บัดนี้ – 30 พ.ย. 2564

ประกาศรับสมัครงานปฏิบัติงานด้านการจัดการเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษและการตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ

กองตรวจมลพิษ กรมควบคุมมลพิษ

 ตำแหน่ง : ปฏิบัติงานด้านการจัดการเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษและการตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ

จำนวน : 1 ตำแหน่ง

ประเภท : ลูกจ้างเหมาบริการ

เงินเดือน : 12,285 บาท

ลักษณะของงาน : 1. สนับสนุนการปฏิบัติงานการตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ ไม่น้อยกว่า 100 รายต่อปี

 1. ประสาน รวบรวม และบันทึกข้อมูลการออกคำสั่งห้ามใช้ยานพาหนะ และการยกเลิกคำสั่ง ห้ามใช้ยานพาหนะของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
  พ.ศ. 2535 ลงระบบฐานข้อมูลเพื่อสรุปผลและรายงานผลเป็นรายสัปดาห์ รายเดือน
 2. รวบรวม ประมวลผล และจัดเก็บข้อมูลการตรวจสอบบังคับใช้กฎหมายกับแหล่งกำเนิดมลพิษของส่วน ไม่ต่ำกว่า 150 ครั้งต่อปี
 3. สนับสนุนการจัดฝึกอบรม การประชุมของส่วน หรือตามที่ได้รับมอบหมาย ไม่น้อยกว่า
  4 ครั้งต่อปี
 4. สนับสนุนการปฏิบัติงานตรวจสอบมลพิษไม่น้อยกว่า 100 รายต่อปี
 5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ : 1. มีสัญชาติไทย

 1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องกล ช่างยนต์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์
 3. มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพแข็งแรง เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ
 4. สามารถใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
 5. ไม่เป็นผู้ที่กายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน
  ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคสังคมรังเกียจ
 6. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนหรือเคยถูกลงโทษ
  ไล่ออก หรือปลดออกจากราชการเพราะกระทำผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน หรือตามกฎหมายอื่น
 7. ไม่เป็นบุคคลล้มละลายและไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความรับผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษ หรือทำความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือทำความผิดลหุโทษ
 8. ผู้รับจ้างต้องยื่นสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาวุฒิการศึกษา ใบรับรองแพทย์ โดยรับรองสำเนาทุกฉบับ โดยจัดส่งเอกสารเป็นสำเนาทาง อีเมล patameen.t@pcd.go.th

ผู้ประสานงาน : นายปฐมีน ตันติเสาวภาพ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ ส่วนตรวจมลพิษ 2 กองตรวจมลพิษโทร 0 2298 2505, 09 6142 1083 อีเมล patameen@hotmail.com

ระยะเวลารับสมัคร: ตั้งแต่บัดนี้ – 19 ตุลาคม 2564 (วัน เวลา ในการสัมภาษณ์จะแจ้งภายหลังการรับสมัคร)

 


วันที่ : 21 กันยายน 2564
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Skip to content