pcd.go.th
ขนาดอักษร |
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม ศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์มลพิษและสิ่งแวดล้อม เริ่มรับสมัครวันที่ 25 – 29 ตุลาคม 2564

ตำแหน่ง :        ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม
จำนวน :           1 ตำแหน่ง
ประเภท :         ลูกจ้างเหมาบริการ
เงินเดือน :        15,000 บาท
ลักษณะของงาน :  

 1. 1. ทดสอบตัวอย่างสิ่งแวดล้อม พารามิเตอร์สารที่ละลายน้ำได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solid) ในประเภทตัวอย่างน้ำ ตามวิธีทดสอบที่ห้องปฏิบัติการกำหนด
 2. 2. สนับสนุนการทดสอบตัวอย่าง พารามิเตอร์สารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solid) ของแข็งทั้งหมด (Total Solid) ในตัวอย่างน้ำ ตามวิธีทดสอบที่ห้องปฏิบัติการกำหนด
 3. 3. สนับสนุนการดำเนินงานต่างๆ ภายในกลุ่มงานคุณสมบัติกายภาพและห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การรวบรวมรายการจัดซื้อสารเคมี สารมาตรฐาน วัสดุวิทยาศาสตร์ และรวบรวมรายการเครื่องมือ มาตรฐานอ้างอิง และเครื่องแก้ว เพื่อบำรุงรักษาและสอบเทียบ
 4. 4. ร่วมเป็นคณะทำงานภายในห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมอย่างน้อย 1 คณะทำงาน
 5. 5. ติดต่อประสานงานกับวิทยากร จัดเตรียมเอกสารการฝึกอบรม จัดหาสถานที่และพาหนะเดินทาง และปฏิบัติราชการจัดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรห้องปฏิบัติการ ตามข้อกำหนด ISO/IEC 17025
 6. 6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :

 1. มีสัญชาติไทย
  2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเคมี เคมีสิ่งแวดล้อม เคมีทรัพยากรสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม อนามัยสิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์ในการวิเคราะห์ตัวอย่างสิ่งแวดล้อม และการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์
  4. อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์
  5. มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพแข็งแรง เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ
  6. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคสังคมรังเกียจ
  7. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนหรือเคยถูกลงโทษ ไล่ออก หรือปลดออกจากราชการเพราะกระทำผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอื่น
  8. ไม่เป็นบุคคลล้มละลายและไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษ หรือทำความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

วิธีสมัคร : ส่งเอกสารทาง email: sarinee.t@pcd.go.th
1. ประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมรูปถ่าย
2. สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน
3. สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองจบการศึกษา
4. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
5. สำเนาหนังสือรับรองการทำงานหรือฝึกงาน
6. สำเนาเอกสารผ่านการอบรมหัวข้อที่เกี่ยวข้อง

ผู้ประสานงาน :

 1. สาริณีย์ ตรีรัตน์ / ส่วนวิเคราะห์คุณภาพน้ำและดิน sarinee.t@pcd.go.th

ศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์มลพิษและสิ่งแวดล้อม

โทร. 0850927787 / 02 2982572 / 022982579

ระยะเวลารับสมัคร : 25 – 29 ตุลาคม 2564


วันที่ : 20 ตุลาคม 2564
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร