pcd.go.th
ขนาดอักษร |
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม ส่วนสารอันตราย กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564

ตำแหน่ง :        ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม
จำนวน :           1 ตำแหน่ง
ประเภท :         ลูกจ้างเหมาบริการ
เงินเดือน :        15,000 บาท

ลักษณะของงาน :

 1. เก็บข้อมูล สืบค้นข้อมูล รวบรวมข้อมูล สำรวจ วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมลพิษสารอันตราย
 2. การดำเนินตามพันธกรณีของอนุสัญญารอตเตอร์ดัมว่าด้วยกระบวนการแจ้งข้อมูลสารเคมีล่วงหน้าสำหรับสารเคมีอันตรายและสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์บางชนิดในการค้าระหว่างประเทศ

2.1 การเตรียมการเข้าร่วมประชุมรัฐภาคีอนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ สมัยที่ 10

2.2 การแจ้งตอบรับทราบการส่งออกสารเคมี

2.3 การจัดทำรายงานการแจ้งการส่งออกสารเคมี ประจำปี 2564

2.4 การประชุมคณะอนุกรรมการอนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง

2.5 สืบค้นข้อมูล รวบรวมข้อมูล แปลภาษา วิเคราะห์และจัดทำข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานอนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ และการจัดทำเอกสาร/สื่อเผยแพร่

2.6 ศูนย์ประสานงานอนุสัญญารอตเตอร์ดัมฯ

 1. สนับสนุนและประสานการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การดำเนินงานระหว่างประเทศว่าด้วย

การจัดการสารเคมี (Strategic Approach to International Chemicals Management) และการดำเนินงานภายใต้คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี

 1. ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ส่วนราชการ หน่วยงานเอกชน และประชาชนทั่วไป
 2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดทำหนังสือราชการภายใน ? ภายนอกหน่วยงาน และดำเนินระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรับ ? ส่งหนังสือเข้าออกจากส่วนสารอันตราย
 3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :

 1. มีสัญชาติไทย
 2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม สาธารณสุขศาสตร์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์
 4. มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพแข็งแรง เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ
 5. ไม่เป็นผู้ที่กายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคสังคมรังเกียจ
 6. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนหรือเคยถูกลงโทษ ไล่ออก หรือปลดออกจากราชการเพราะกระทำผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอื่น
 7. ไม่เป็นบุคคลล้มละลายและไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษ หรือทำความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 8. ผู้รับจ้างต้องยื่นสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาวุฒิการศึกษา โดยรับรองสำเนาทุกฉบับ ฯลฯ และ ใบรับรองแพทย์

วิธีสมัครยื่นเอกสารการสมัครงานด้วยตนเอง ที่ชั้น 11 ส่วนสารอันตราย ดังนี้

 1. ประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมรูปถ่าย
 2. สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองจบการศึกษา
 4. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
 5. สำเนาหนังสือรับรองการทำงานหรือฝึกงาน (ถ้ามี)
 6. สำเนาเอกสารผ่านการอบรมหัวข้อที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

ผู้ประสานงาน : นางสาววนิดา บุญพ่วง [ wanida.b@pcd.go.th ]

กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย

โทร. 0 2298 2428


วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2564
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร