pcd.go.th
ขนาดอักษร |
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม ส่วนน้ำเสียชุมชน กองจัดการคุณภาพน้ำ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 มกราคม 2565

ตำแหน่ง : ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม

เงินเดือน : 15,000 บาท

ลักษณะงาน :

 • จัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดการน้ำเสียชุมชน ติดตามประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน รวมทั้งจัดทำสถานการณ์ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน
 • สนับสนุนการปฏิบัติงานโครงการระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ (คลองด่าน)
 • สนับสนุนการดำเนินงานระบบมาตรฐานสิ่งแวดล้อมขององค์กร (ISO 14001) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำเสียของกรมควบคุมมลพิษ
 • โครงการการจัดการของเสียแบบผสมผสานเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก
 • สนับสนุนการปฏิบัติงานในการปรับปรุงมาตรฐานการระบายน้ำทิ้งที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้ำเสียชุมชน
 • สนับสนุนการดำเนินงานผลักดันการจัดเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้เงินกองทุนสิ่งแวดล้อม

คุณสมบัติของผู้รับจ้าง :

 • มีสัญชาติไทย
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์
 • มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพแข็งแรง เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ
 • ไม่เป็นผู้ที่กายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคสังคมรังเกียจ
 • ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนหรือเคยถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออกจาราชการเพราะกระทำผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอื่น
 • ไม่เป็นบุคคลล้มละลายและไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความรับผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษ หรือทำความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือทำความผิดลหุโทษ
 • ผู้รับจ้างต้องยื่นสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาวุฒิการศึกษา โดยรับรองสำเนาทุกฉบับ ฯลฯ และใบรับรองแพทย์

วิธีรับสมัคร :

ยื่นเอกสารการสมัครงานทาง e – mail : kc.pcd.go.th@gmail.com

 1. ประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมรูปถ่าย
 2. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองการศึกษา
 4. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
 5. สำเนาหนังสือรับรองการทำงานหรือฝึกงาน (ถ้ามี)

ผู้ประสานงาน :

นางสาวสุปราณี นุชดำรงค์

ส่วนน้ำเสียชุมชน กองจัดการคุณภาพน้ำ

โทร. 02 298 2163


วันที่ : 5 มกราคม 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร