pcd.go.th
ขนาดอักษร |
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม ส่วนน้ำเสียชุมชน กองจัดการคุณภาพน้ำ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 มกราคม 2565

เงินเดือน : ๑๕,๐๐๐ บาท

ลักษณะงาน

 • ร่วมดำเนินโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว จังหวัดกาญจนบุรี ระยะที่ ๒

๑.๑ ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูลำห้วยคลิตี้จากการปนเปื้อนสารตะกั่ว

๑.๒ ร่วมตรวจสอบการดำเนินงานของผู้รับจ้าง

๑.๓ ร่วมจัดประชุมคณะกรรมการรวมถึงจัดทำบันทึกรายงานการประชุมของคณะกรรมการดังกล่าว

 • ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณห้วยคลิตี้ หมู่บ้านคลิตี้และฝายดักตะกอน เพื่อประเมินแนวโน้ม การปนเปื้อนสารตะกั่วในสิ่งแวดล้อม
 • จัดทำแผนที่แสดงผลการสำรวจ และ infographic เพื่อนำเสนองาน
 • ร่วมชี้แจงเรื่องร้องเรียน โดยร่วมค้นหา จัดทำ และติดตามประสานงานเกี่ยวกับเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติราชการต่างจังหวัดและเข้าร่วมอบรม/สัมมนา เป็นครั้งคราวตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด

คุณสมบัติของผู้รับจ้าง

 • มีสัญชาติไทย
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • อายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๔๕ ปีบริบูรณ์
 • มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพแข็งแรง เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ
 • ไม่เป็นผู้ที่กายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคสังคมรังเกียจ
 • ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนหรือเคยถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออกจาราชการเพราะกระทำผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอื่น
 • ไม่เป็นบุคคลล้มละลายและไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความรับผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษ หรือทำความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือทำความผิดลหุโทษ
 • ผู้รับจ้างต้องยื่นสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาวุฒิการศึกษา โดยรับรองสำเนาทุกฉบับ ฯลฯ และใบรับรองแพทย์

วิธีรับสมัคร

ยื่นเอกสารการสมัครงานทาง e – mail : kc.pcd.go.th@gmail.com

 1. ประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมรูปถ่าย
 2. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองการศึกษา
 4. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
 5. สำเนาหนังสือรับรองการทำงานหรือฝึกงาน (ถ้ามี)

ผู้ประสานงาน

นางสาวสุปราณี นุชดำรงค์

ส่วนน้ำเสียชุมชน กองจัดการคุณภาพน้ำ

โทร. ๐๒ ๒๙๘ ๒๑๖๓


วันที่ : 5 มกราคม 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร