pcd.go.th
ขนาดอักษร |
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม ส่วนน้ำเสียอุตสาหกรรม กองจัดการคุณภาพน้ำ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 มกราคม 2565

เงินเดือน ๑๕,๐๐๐ บาท

ลักษณะงาน

๑.  ร่วมดำเนินโครงการจัดทำมาตรฐานน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมเฉพาะประเภท (โรงไฟฟ้า และอุตสาหกรรมอาหารสัตว์)

๑.๑  ร่วมเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง สรุปผลการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำตามพารามิเตอร์ที่กำหนด และวิเคราะห์ผลทางสถิติจากข้อมูลของกรมโรงงานอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๑.๒  ร่วมจัดทำร่างมาตรฐานฯ และตารางเปรียบเทียบค่ามาตรฐานฯ เฉพาะประเภทอุตสาหกรรม

๑.๓  ร่วมจัดทำเอกสารข้อมูล ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำหนังสือเชิญประชุม จัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม รวมทั้งจัดประชุมหารือ และประชุมรับฟังความคิดเห็น

๑.๔ ร่วมเตรียมเอกสารประกอบการนำเสนอร่างมาตรฐานฯ เข้าที่ประชุมคณะทำงาน คณะอนุกรรมการ และคณะกรรมการ ที่เกี่ยวข้อง

๒.  ประสานงานการดำเนินงานของที่ปรึกษาดำเนินการโครงการศึกษารูปแบบของระบบอนุญาตระบายมลพิษ รวมทั้งร่วมจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น การประชุมคณะทำงาน และการประชุมหารือ

๓.  สนับสนุนการดำเนินงานคณะทำงานรวบรวมพยานหลักฐานและค่าใช้จ่ายในการเรียกค่าสินไหมทดแทน

๔. ร่วมชี้แจงเรื่องร้องเรียน โดยร่วมค้นหา จัดทำ และติดตามประสานงานเกี่ยวกับเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง

๕. ปฏิบัติราชการต่างจังหวัดและเข้าร่วมอบรม/สัมมนา เป็นครั้งคราวตามที่ผู้ว่าจ้างกำหนด

คุณสมบัติของผู้รับจ้าง

๑.  มีสัญชาติไทย

๒.  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

๓.  อายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๔๕ ปีบริบูรณ์

๔.  มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพแข็งแรง เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ

๕.  ไม่เป็นผู้ที่กายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคสังคมรังเกียจ

๖. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนหรือเคยถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออกจากทางราชการเพราะกระทำผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอื่น

๗. ไม่เป็นบุคคลล้มละลายและไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความรับผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษ หรือทำความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือทำความผิดลหุโทษ

๘.  ผู้รับจ้างต้องยื่นสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาวุฒิการศึกษา โดยรับรองสำเนาทุกฉบับ ฯลฯ และใบรับรองแพทย์

วิธีรับสมัคร

ยื่นเอกสารการสมัครงานทาง e – mail : rayongstd.iww@gmail.com

๑. ประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมรูปถ่าย

๒. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

๓. สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองการศึกษา

๔. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)

๕. สำเนาหนังสือรับรองการทำงานหรือฝึกงาน (ถ้ามี)

ผู้ประสานงาน

นางสาวอริสรา รอดเกตุ

ส่วนน้ำเสียอุตสาหกรรม กองจัดการคุณภาพน้ำ

โทร. ๐ ๒๒๙๘ ๒๑๕๔

ในวันและเวลาราชการ


วันที่ : 6 มกราคม 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร