pcd.go.th
ขนาดอักษร |
ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม ส่วนสารอันตราย กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565

ตำแหน่ง: ลูกจ้างเหมาบริการ (ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม)

จำนวน: 1 ตำแหน่ง

เงินเดือน: 15,000 บาท

ลักษณะของงาน :

 1. การดำเนินงานตามพันธกรณีของอนุสัญญามินามาตะว่าด้วยปรอท
 2. การเตรียมการเข้าร่วมประชุมรัฐภาคีอนุสัญญามินามาตะฯ
 3. ประสานและดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการอนุสัญญามินามาตะฯ และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง
 4. สืบค้นข้อมูล รวบรวมข้อมูล แปลภาษา วิเคราะห์และจัดทำข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานอนุสัญญามินามาตะฯ จัดทำเอกสาร/สื่อเผยแพร่ และให้บริการ รวมทั้งอำนวยความสะดวกแก่ส่วนราชการ หน่วยงานเอกชน และประชาชนทั่วไป
 5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :

 1. มีสัญชาติไทย
 2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร การจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม สาธารณสุขศาสตร์ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 3. อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์
 4. มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพแข็งแรง เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ
 5. ไม่เป็นผู้ที่กายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือเป็นโรคสังคมรังเกียจ
 6. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนหรือเคยถูกลงโทษ ไล่ออก หรือปลดออกจากราชการเพราะกระทำผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอื่น
 7. ไม่เป็นบุคคลล้มละลายและไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษ หรือทำความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 8. ผู้รับจ้างต้องยื่นสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาวุฒิการศึกษา โดยรับรองสำเนาทุกฉบับ ฯลฯ และ ใบรับรองแพทย์

วิธีสมัคร :

ยื่นเอกสารการสมัครงานด้วยตนเอง ที่ชั้น 11 ส่วนสารอันตราย ดังนี้

 1. ประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมรูปถ่าย
 2. สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน
 3. สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองจบการศึกษา
 4. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
 5. สำเนาหนังสือรับรองการทำงานหรือฝึกงาน (ถ้ามี)
 6. สำเนาเอกสารผ่านการอบรมหัวข้อที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

ผู้ประสานงาน : นางสาวสุปราณี อบเทียน [ supranee.o@pcd.go.th ]

กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย

โทร. 0 2298 2426 และ 2428

 

 


วันที่ : 25 มกราคม 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


Skip to content