pcd.go.th
ขนาดอักษร |
ประกาศรับสมัคงานตำแหน่งลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม ส่วนมลพิษจากยานพาหนะ กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง ตั้งแต่บัดนี้ – 20 เมษายน 2565

ตำแหน่ง  : ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม
จำนวน    : 1 ตำแหน่ง
ประเภท   :  จ้างเหมาบริการ
เงินเดือน   :  15,000 บาท

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

 1. ตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากรถยนต์ดีเซลขนาดใหญ่ และรถยนต์ดีเซลขนาดเล็ก ในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและต่างจังหวัด
 2. สำรวจมลพิษทางอากาศจากรถยนต์ดีเซลขนาดใหญ่และรถยนต์ดีเซลขนาดเล็กที่เข้าออกในพื้นที่ชายแดน
 3. ตรวจวัดมลพิษจากยานพาหนะจากรถราชการกรมควบคุมมลพิษและหน่วยงานอื่น
 4. ตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากเรือโดยสาร
 5. ดำเนินการเก็บตัวอย่างสารอินทรีย์ระเหยง่ายจากคลังน้ำมันและโรงกลั่นน้ำมัน
 6. ตรวจสอบและปรับเทียบเครื่องมือตรวจวัดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และก๊าซไฮโดรคาร์บอน (CO/HC Analyzer)
 7. ตรวจสอบและปรับเทียบเครื่องมือตรวจวัดควันดำระบบความทึบแสง (Opacity)
 1. ตรวจสอบและปรับเทียบเครื่องมือตรวจวัดเสียง (Sound Pressure Level)
 2. รวบรวมผลการตรวจสอบอุปกรณ์ควบคุมอัตราการไหลของอากาศ (Passive Sample)
 3. ปฏิบัติงานด้านวิชาการอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

  คุณสมบัติของผู้รับจ้าง

 1. มีสัญชาติไทย
 2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ เช่น วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต หรือ ด้านวิศวกรรมศาสตร์ เช่น วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต อุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต ครุอุตสาหกรรมบัณฑิต เทคโนโลยีบัณฑิต
 3. อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์
 4. มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพแข็งแรง เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ
 5. ไม่เป็นผู้ที่กายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคสังคมรังเกียจ
 6. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนหรือเคยถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออกจากราชการเพราะกระทำผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอื่น
 7. ไม่เป็นบุคคลล้มละลายและไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความรับผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษ หรือทำความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือทำความผิดลหุโทษ
 1. ผู้รับจ้างต้องยื่นสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาวุฒิการศึกษา โดยรับรองสำเนาทุกฉบับ ฯลฯ และใบรับรองแพทย์

วิธีสมัคร :

ยื่นเอกสารสมัครงานทางอีเมล : pompitchaya@gmail.com ดังนี้
1.ประวัติส่วนตัว (resume) พร้อมรูปถ่าย
2.สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน
3.สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองจบการศึกษา
4.สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
5.สำเนาหนังสือรับรองการทำงานหรือ ฝึกงาน
6.สำเนาเอกสารผ่านการอบรมหัวข้อที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)

ผู้ประสานงาน : นางสาวพิชญา   เกตุนุติ   ส่วนมลพิษจากยานพาหนะ กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง  โทร.0 2298 2286


วันที่ : 18 เมษายน 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร