pcd.go.th
ขนาดอักษร |
ประกาศรับสมัคงานตำแหน่งลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านบริหารงานทั่วไป กองกฎหมาย ตั้งแต่บัดนี้ – 31 พฤษภาคม 2565

ตำแหน่ง  : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
จำนวน    : 1 ตำแหน่ง
ประเภท   :  จ้างเหมาบริการ
เงินเดือน   :  15,000 บาท

รายละเอียดการปฏิบัติงาน

1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณทั่วไปและอิเล็คทรอนิกส์ เช่น การรับส่งหนังสือราชการ การควบคุมทะเบียนหนังสือเข้าออก การเก็บและค้นหาเอกสารต่างๆ การร่างและโต้ตอบหนังสือ การกลั่นกรองหนังสือราชการ และการบันทึกนำเสนอหนังสือต่อผู้บังคับบัญชา เป็นต้น เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านธุรการและงานสารบรรณทั่วไปและสารบรรณอิเล็กทรอนิคส์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและถูกต้องตามระเบียบ สารบรรณที่กำหนดไว้ งานด้านบริหารงานบุคคล และงานด้านพัสดุครุภัณฑ์ ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ บุคคลากรและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานกรมควบคุมมลพิษ
2. ดำเนินการเรื่องเวียนเอกสาร เรื่องด่วน/เรื่องปกติและจัดเก็บเอกสาร
3. จัดทำรายงานขอเบิกเงินเดือนลูกจ้างเหมาบริการ รายเดือน
4. จัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการแทนอธิบดี
5. ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้รับจ้าง
1.มีสัญชาติไทย
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางบริหารธุรกิจ
3. อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์
4. มีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพแข็งแรง เหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ
5. ไม่เป็นผู้ที่กายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคสังคมรังเกียจ
6. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนหรือเคยถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออกจากราชการเพราะกระทำผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนหรือตามกฎหมายอื่น
7. ไม่เป็นบุคคลล้มละลายและไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความรับผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษ หรือทำความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือทำความผิดลหุโทษ
8. ผู้รับจ้างต้องยื่นสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาวุฒิการศึกษา โดยรับรองสำเนาทุกฉบับ ฯลฯ และใบรับรองแพทย์

วิธีสมัคร :

ยื่นเอกสารสมัครงานทางอีเมล : parawee2022@gmail.com ดังนี้
1.ประวัติส่วนตัว (resume) พร้อมรูปถ่าย
2.สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน
3.สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองจบการศึกษา
4.สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
5.สำเนาหนังสือรับรองการทำงานหรือ ฝึกงาน

ผู้ประสานงาน : นางสาวภารวี ดำรงค์ศีล ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองกฎหมาย โทร.0 2298 2471

 


วันที่ : 6 พฤษภาคม 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร