pcd.go.th
ขนาดอักษร |
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับโอนมาดำรงตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดส่วนบริหารการคลังและพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมมลพิษ


วันที่ : 18 ตุลาคม 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร