pcd.go.th
ขนาดอักษร |
ประกาศคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาผู้ที่สมควรขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรอง ตำแหน่งประเภทอำนวยการของกรมควบคุมมลพิษ เรื่องแก้ไขบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของกรมควบคุมมลพิษ


วันที่ : 26 มกราคม 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Skip to content