pcd.go.th
ขนาดอักษร |
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับโอนมาดำรงตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน สังกัดกรมควบคุมมลพิษ


วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร