pcd.go.th
ขนาดอักษร |
โครงการจัดการความรู้ให้กับองค์กร (Knowledge Management: KM)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เรื่อง “การจัดทำแผนที่ดิจิทัล (Digital Mapping)”
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ : 20 มีนาคม 2567
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โครงการจัดการความรู้ให้กับองค์กร (Knowledge Management : KM ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567การใช้งานระบบปฏิบัติการประชุมทางไกล Zoom
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ : 7 มีนาคม 2567
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Cybersecurity Training: Security Awareness (การตระหนักด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์)
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ : 10 กรกฎาคม 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การใช้งานโปรแกรมฟรีแวร์ (freeware) สำหรับเก็บพิกัดทางภูมิศาสตร์
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ : 27 มีนาคม 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คู่มือการใช้งานโปรแกรม ArcGIS เบื้องต้น
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ : 20 มีนาคม 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การบินโดรนเพื่อการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ : 17 มีนาคม 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ : 16 มีนาคม 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ความมั่นคงปลอดภัยในการปฏิบัติงาน บนอินเตอร์เน็ต
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ : 16 มีนาคม 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ระบบฐานข้อมูลการตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ : 16 มีนาคม 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Looker Studio และการประยุกต์ใช้งาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ : 16 มีนาคม 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แนวทางการปฏิบัติตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ : 16 มีนาคม 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Skip to content