pcd.go.th
ขนาดอักษร |
การจัดการปัญหาเรื่องร้องเรียน กรณีโรงงานผลิตน้ำปลาร้า
ด้านคุณภาพอากาศและเสียง
วันที่ : 28 พฤษภาคม 2567
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โครงการติดตามตรวจสอบปัญหาสาเหตุของการเกิดฝุ่น PM2.5 จากประเทศเพื่อนบ้านและประเทศไทยในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ด้านคุณภาพอากาศและเสียง
วันที่ : 26 เมษายน 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การตรวจวัดความทึบแสง (Opacity) ของเขม่าควันที่ระบายจากปล่อง (ภาคทฤษฎี)
ด้านคุณภาพอากาศและเสียง
วันที่ : 27 มีนาคม 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การแก้ไขปัญหามลพิษ ปัญหากลิ่นเหม็นจากการประกอบกิจการของบริษัทน้ำตาลขอนแก่น จำกัด(มหาชน)
ด้านคุณภาพอากาศและเสียง
วันที่ : 20 มีนาคม 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย
ด้านคุณภาพอากาศและเสียง
วันที่ : 20 มีนาคม 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Skip to content