pcd.go.th
ขนาดอักษร |
การประยุกต์ใช้ Google data studio ในการรายงานผลคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินในรูปแบบ Dashboard และเทคนิคประสบการณ์ภาคสนามในการเก็บตัวอย่างน้ำ


วันที่ : 16 มีนาคม 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

Skip to content