pcd.go.th
ขนาดอักษร |
การติดตามตรวจสอบคุณภาพและเก็บตัวอย่างน้ำผิวดิน
ด้านคุณภาพน้ำ
วันที่ : 17 มีนาคม 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การรักษาสภาพตัวอย่างเพื่อการทดสอบตัวอย่างน้ำในห้องปฏิบัติการ
ด้านคุณภาพน้ำ
วันที่ : 17 มีนาคม 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ในพื้นที่อับอากาศ
ด้านกากของเสียและสารอันตราย
วันที่ : 16 มีนาคม 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ : 16 มีนาคม 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ความมั่นคงปลอดภัยในการปฏิบัติงาน บนอินเตอร์เน็ต
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ : 16 มีนาคม 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ระบบฐานข้อมูลการตรวจสอบแหล่งกำเนิดมลพิษ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ : 16 มีนาคม 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Looker Studio และการประยุกต์ใช้งาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ : 16 มีนาคม 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
ด้านกากของเสียและสารอันตราย
วันที่ : 16 มีนาคม 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การเปรียบเทียบปรับตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม
ด้านกฏหมายสิ่งแวดล้อม
วันที่ : 16 มีนาคม 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การใช้เครื่องมือตรวจวัดประเภท Portable ในการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน/เหตุฉุกเฉิน
ด้านเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพ
วันที่ : 16 มีนาคม 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Smart Water Sampler
ด้านคุณภาพน้ำ
วันที่ : 16 มีนาคม 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การประยุกต์ใช้ Google data studio ในการรายงานผลคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดินในรูปแบบ Dashboard และเทคนิคประสบการณ์ภาคสนามในการเก็บตัวอย่างน้ำ
ด้านคุณภาพน้ำ
วันที่ : 16 มีนาคม 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การสืบหาแหล่งที่มาและการประเมินการปนเปื้อนมลพิษในแหล่งน้ำใต้ดิน กรณีการปนเปื้อนมลพิษในอ่างเก็บน้ำลุ่มน้ำโจนแห่งที่ 16
ด้านคุณภาพน้ำ
วันที่ : 16 มีนาคม 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานด้านการจัดการคุณภาพน้ำ คุณสมชาย
ด้านคุณภาพน้ำ
วันที่ : 16 มีนาคม 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การจัดการน้ำเสียภาคอุตสาหกรรม
ด้านคุณภาพน้ำ
วันที่ : 16 มีนาคม 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แนวทางการปฏิบัติตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ : 16 มีนาคม 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1 2
Skip to content