pcd.go.th
ขนาดอักษร |
(ร่าง) พระราชบัญญัติการจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน พ.ศ. …. (ฉบับรับฟังความเห็น)
(ร่าง) กฎหมายและมาตรฐาน
วันที่ : 18 มีนาคม 2567
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(ร่าง) พระราชบัญญัติจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ….
(ร่าง) กฎหมายและมาตรฐาน
วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2567
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาต และการปฏิบัติงานเป็นผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. …
(ร่าง) กฎหมายและมาตรฐาน
วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2567
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดเขตคุณภาพน้ำทะเลเพื่อการนันทนาการ พ.ศ. … ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566
(ร่าง) กฎหมายและมาตรฐาน
วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  29 กันยายน 2566
(ร่าง) กฎหมายและมาตรฐาน
วันที่ : 13 กันยายน 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แนวทางการนำน้ำทิ้งจากการเลี้ยงสุกรไปใช้ประโยชน์ในภาคการเกษตร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2566
(ร่าง) กฎหมายและมาตรฐาน
วันที่ : 24 สิงหาคม 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง ดัชนีคุณภาพอากาศของประเทศไทย พ.ศ. … ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2566
(ร่าง) กฎหมายและมาตรฐาน
วันที่ : 21 เมษายน 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนแผนจัดการมลพิษ พ.ศ. 2566 – 2570 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 มีนาคม 2566
(ร่าง) กฎหมายและมาตรฐาน
วันที่ : 9 มีนาคม 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) คำแนะนำการกำหนดเงื่อนไขการอนุญาตใช้เครื่องขยายเสียง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2566
(ร่าง) กฎหมายและมาตรฐาน
วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ข้อแนะนำอัตรากลางค่ากำจัดของเสียอันตรายจากชุมชน สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
(ร่าง) กฎหมายและมาตรฐาน
วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) คู่มือการเก็บตัวอย่างสิ่งมีชีวิตเพื่อติดตามตรวจสอบความสมบูรณ์ของระบบนิเวศลุ่มน้ำ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2566
(ร่าง) กฎหมายและมาตรฐาน
วันที่ : 23 ธันวาคม 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน ในบรรยากาศโดยทั่วไป
(ร่าง) กฎหมายและมาตรฐาน
วันที่ : 12 กรกฎาคม 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1 2 3
Skip to content