pcd.go.th
ขนาดอักษร |
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน ในบรรยากาศโดยทั่วไป
(ร่าง) กฎหมายและมาตรฐาน
วันที่ : 12 กรกฎาคม 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดเขตคุณภาพน้ำทะเลเพื่อการนันทนาการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2565
(ร่าง) กฎหมายและมาตรฐาน
วันที่ : 19 พฤษภาคม 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : พัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง หลักเกณฑ์การตรวจสอบระดับเสียงอากาศยานในบริเวณพื้นที่รอบสนามบิน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565
(ร่าง) กฎหมายและมาตรฐาน
วันที่ : 11 พฤษภาคม 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ในบรรยากาศ โดยทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 พฤษภาคม  2565
(ร่าง) กฎหมายและมาตรฐาน
วันที่ : 22 เมษายน 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1 2 3 8