pcd.go.th
ขนาดอักษร |
ประกาศรับสมัคงานตำแหน่งปฏิบัติงานด้านทำความสะอาดอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ ตั้งแต่บัดนี้ – 15 มิถุนายน 2565

ตำแหน่ง  :ปฏิบัติงานด้านทำความสะอาดอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ
จำนวน    : 1 ตำแหน่ง
ประเภท   :  จ้างเหมาบริการ
เงินเดือน   :  8,300 บาท

วิธีสมัคร :

ยื่นเอกสารสมัครงานทางอีเมล :  pornkamol.t@pcd.go.th ดังนี้

1. ประวัติส่วนตัวพร้อมรูปถ่าย
2. หลักฐานการศึกษา ได้แก่ สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองจบการศึกษา สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
3. หนังสือรับรองการทำงานหรือการฝึกงาน (ถ้ามี)
4. เอกสารรับรองการผ่านการฝึกอบรมต่างๆ (ถ้ามี)
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

ผู้ประสานงาน : นางสาวพรกมล ตลับใหม่

เบอร์ติดต่อ : 083-9211700


วันที่ : 10 พฤษภาคม 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร