pcd.go.th
ขนาดอักษร |
ประกาศรับสมัคงานตำแหน่งลูกจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม ศูนย์ปฏิบัติการวิเคราะห์มลพิษและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่บัดนี้ – 6 มิถุนายน 2565

ตำแหน่ง  : ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม
จำนวน    : 1 ตำแหน่ง
ประเภท   :  จ้างเหมาบริการ
เงินเดือน   :  15,000 บาท

เอกสารประกอบการสมัคร (ส่งทางอีเมลล์ )

1.ประวัติส่วนตัวพร้อมรูปถ่าย จำนวน 1 ใบ
2. หลักฐานการศึกษา ได้แก่ สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองจบการศึกษา สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
3. หนังสือรับรองการทำงานหรือการฝึกงาน
4. เอกสารรับรองการผ่านการฝึกอบรมต่างๆ
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน

วิธีการรับสมัคร
ส่ง e-mail :  saowapark.s@pcd.go.th
ผู้ประสานงาน นางสาวเสาวภาคย์ สงชู
โทร 088 0326425


วันที่ : 23 พฤษภาคม 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร