pcd.go.th
ขนาดอักษร |
การแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมควบคุมมลพิษ
เกี่ยวกับกลุ่มงานจริยธรรม
วันที่ : 17 สิงหาคม 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล , สำนักงานเลขานุการกรม
คำสั่งกรมควบคุมมลพิษ ที่ 349/2564 เรื่อง จัดตั้งกลุ่มงานจริยธรรม และที่ 350/2564 เรื่อง ให้ข้าราชการและพนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
เกี่ยวกับกลุ่มงานจริยธรรม
วันที่ : 27 มกราคม 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล , สำนักงานเลขานุการกรม
ขอเชิญร่วมตรวจสอบและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมควบคุมมลพิษ
เกี่ยวกับกลุ่มงานจริยธรรม
วันที่ : 26 มกราคม 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล , สำนักงานเลขานุการกรม
องค์กรคุณธรรม กรมควบคุมมลพิษ
เกี่ยวกับกลุ่มงานจริยธรรม
วันที่ : 24 พฤษภาคม 2564
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล , สำนักงานเลขานุการกรม
คำสั่งกรมควบคุมมลพิษ ที่ 46-2560 เรื่อง จัดตั้งกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
เกี่ยวกับกลุ่มงานจริยธรรม
วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สรุปผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และปราบปรามการทุจริต
เกี่ยวกับกลุ่มงานจริยธรรม
วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สรุปผลการดำเนินงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับวินัย การรักษาวินัย การส่งเสริม และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม แก่เจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษ
เกี่ยวกับกลุ่มงานจริยธรรม
วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เรื่อง ตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมควบคุมมลพิษ
เกี่ยวกับกลุ่มงานจริยธรรม
วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Skip to content