pcd.go.th
ขนาดอักษร |
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน เเละกรอบคุณธรรม ประจำปี พ.ศ.2565
งานตรวจสอบภายใน
วันที่ : 17 มกราคม 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเสริมสร้างวินัย คุณธรรมจริยธรรม เพื่อป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
การสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ
วันที่ : 3 ธันวาคม 2564
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล , สำนักงานเลขานุการกรม
กฎหมายและสิทธิความเท่าเทียมระหว่างหญิงชาย
การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างชายหญิง
วันที่ : 8 ธันวาคม 2564
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล , สำนักงานเลขานุการกรม
1 2 3 15