pcd.go.th
ขนาดอักษร |
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กรมควบคุมมลพิษ
การส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
วันที่ : 18 มิถุนายน 2567
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล , สำนักงานเลขานุการกรม
แผนการขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบาย “วิกฤตประชากรและสังคมสูงวัย” ไปสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กรมควบคุมมลพิษ
การขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายฯ สังคมสูงวัย
วันที่ : 18 มิถุนายน 2567
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล , สำนักงานเลขานุการกรม
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
บริหารงานบุคคล
วันที่ : 30 เมษายน 2567
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล , สำนักงานเลขานุการกรม
รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
การสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ
วันที่ : 30 เมษายน 2567
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล , สำนักงานเลขานุการกรม
การดำเนินงานการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมตามแนวทางการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินงานของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
การสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ
วันที่ : 30 เมษายน 2567
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล , สำนักงานเลขานุการกรม
แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
บริหารงานบุคคล
วันที่ : 30 เมษายน 2567
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล , สำนักงานเลขานุการกรม
ข้อมูลสถิติการให้คำปรึกษา แนะนำ ในการจัดการเรื่องร้องเรียนด้านมลพิษ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
การสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ
วันที่ : 29 เมษายน 2567
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล , สำนักงานเลขานุการกรม
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมของกรมควบคุมมลพิษ ในประเด็น การจัดทำมาตรการแก้ไขปัญหาฝุ่นพิษ PM2.5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
การสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ
วันที่ : 29 เมษายน 2567
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล , สำนักงานเลขานุการกรม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
การสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ
วันที่ : 29 เมษายน 2567
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล , สำนักงานเลขานุการกรม
แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต (ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่) กรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
การสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ
วันที่ : 29 เมษายน 2567
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล , สำนักงานเลขานุการกรม
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
การสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ
วันที่ : 26 เมษายน 2567
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล , สำนักงานเลขานุการกรม
แบบแสดงความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของกรมควบคุมมลพิษ ที่มีการลงนามในสัญญาแล้ว ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
การสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ
วันที่ : 26 เมษายน 2567
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล , สำนักงานเลขานุการกรม
คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ การทุจริต ประพฤติมิชอบ การฝ่าฝืนจริยธรรม และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของกรมควบคุมมลพิษ
การสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ
วันที่ : 26 เมษายน 2567
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล , สำนักงานเลขานุการกรม
ประมวลกิจกรรมการเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
มาตรฐานทางจริยธรรม / ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
วันที่ : 26 เมษายน 2567
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล , สำนักงานเลขานุการกรม
รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
การสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ
วันที่ : 22 เมษายน 2567
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล , สำนักงานเลขานุการกรม
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมควบคุมมลพิษ (เดือนตุลาคม 2565 – กันยายน 2566)
การสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ
วันที่ : 22 เมษายน 2567
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล , สำนักงานเลขานุการกรม
แบบแสดงรายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
การสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ
วันที่ : 18 เมษายน 2567
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล , สำนักงานเลขานุการกรม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
การต่อต้านการทุจริต ประพฤติมิชอบ และการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม
วันที่ : 2 เมษายน 2567
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล , สำนักงานเลขานุการกรม
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
การต่อต้านการทุจริต ประพฤติมิชอบ และการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม
วันที่ : 2 เมษายน 2567
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล , สำนักงานเลขานุการกรม
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง มาตรการการดำเนินการกรณีข้าราชการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและข้อกำหนดจริยธรรมของกรมควบคุมมลพิษ
มาตรฐานทางจริยธรรม / ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
วันที่ : 2 เมษายน 2567
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล , สำนักงานเลขานุการกรม
1 2 3 8
Skip to content