pcd.go.th
ขนาดอักษร |
รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ การทุจริต ประพฤติมิชอบ ผลประโยชน์ทับซ้อน การให้หรือรับสินบน และการจัดซื้อจัดจ้าง รอบ 12 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมควบคุมมลพิษ


วันที่ : 10 มีนาคม 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล , สำนักงานเลขานุการกรม

Skip to content