pcd.go.th
ขนาดอักษร |
การทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 ในรอบครึ่งปีหลังของปี พ.ศ. 2565 (รายชื่อกฎหมาย และข้อกำหนดอื่นๆ)

รายชื่อกฎหมาย และข้อกำหนดอื่น ๆ ในรอบครึ่งปีหลังของปี พ.ศ. 2565

1. กระทรวงอุตสาหกรรม 2565

2. กระทรวงแรงงาน 2565

3. กระทรวงมหาดไทย 2565

4. กระทรวงสาธารณสุข 2565

5. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2565

6. กระทรวงคมนาคม 2565

7. กระทรวงพลังงาน 2565

8. ข้อบัญญัติท้องถิ่น 2565

9. ข้อกำหนดอื่นๆ


วันที่ : 9 มกราคม 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร