pcd.go.th
ขนาดอักษร |
รายงานข้อมูลการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ การทุจริต ประพฤติมิชอบ ผลประโยชน์ทับซ้อน การให้หรือรับสินบน และการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รายเดือน/ รอบ 6 เดือน) ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566


วันที่ : 21 เมษายน 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล , สำนักงานเลขานุการกรม

Skip to content