pcd.go.th
ขนาดอักษร |
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
บริหารงานบุคคล
วันที่ : 28 เมษายน 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล , สำนักงานเลขานุการกรม
แบบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 กรมควบคุมมลพิษ
บริหารงานบุคคล
วันที่ : 15 มีนาคม 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล , สำนักงานเลขานุการกรม
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
บริหารงานบุคคล
วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล , สำนักงานเลขานุการกรม
แผนปฏิบัติการรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุข้าราชการ และการสูญเสียกำลังคนจากการเกษียณอายุราชการ กรมควบคุมมลพิษ
บริหารงานบุคคล
วันที่ : 9 เมษายน 2564
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล , สำนักงานเลขานุการกรม
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
บริหารงานบุคคล
วันที่ : 23 มีนาคม 2564
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล , สำนักงานเลขานุการกรม
1 2