pcd.go.th
ขนาดอักษร |
แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ปรับปรุง)
งานตรวจสอบภายใน
วันที่ : 19 เมษายน 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน เเละกรอบคุณธรรม ประจำปี พ.ศ.2566
งานตรวจสอบภายใน
วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และแผนการตรวจสอบภายในระยะยาว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2568
งานตรวจสอบภายใน
วันที่ : 10 ตุลาคม 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน เเละกรอบคุณธรรม ประจำปี พ.ศ.2565
งานตรวจสอบภายใน
วันที่ : 17 มกราคม 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแผนการตรวจสอบภายในระยะยาว ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2567
งานตรวจสอบภายใน
วันที่ : 5 ตุลาคม 2564
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เเผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เเละเเผนการตรวจสอบระยะยาว (ปรับแผน)
งานตรวจสอบภายใน
วันที่ : 30 เมษายน 2564
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คู่มือปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
งานตรวจสอบภายใน
วันที่ : 29 มีนาคม 2564
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ประกาศนโยบายเเละขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
งานตรวจสอบภายใน
วันที่ : 29 มีนาคม 2564
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การบริการให้คำปรึกษา
งานตรวจสอบภายใน
วันที่ : 29 มีนาคม 2564
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรอบคุณธรรมของผู้ตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
งานตรวจสอบภายใน
วันที่ : 22 ธันวาคม 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
งานตรวจสอบภายใน
วันที่ : 22 ธันวาคม 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Skip to content