pcd.go.th
ขนาดอักษร |
การจัดทำ (ร่าง) ข้อเสนอการยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้องในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอยที่ให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
การสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ
วันที่ : 28 เมษายน 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล , สำนักงานเลขานุการกรม
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
การสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ
วันที่ : 28 เมษายน 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล , สำนักงานเลขานุการกรม
แนวทางการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินงานของกรมควบคุมมลพิษ (ฉบับปรับปรุงเดือนมีนาคม 2566)
การสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ
วันที่ : 26 เมษายน 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล , สำนักงานเลขานุการกรม
การดำเนินงานการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ตามแนวทางการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินงานของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
การสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ
วันที่ : 26 เมษายน 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล , สำนักงานเลขานุการกรม
แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมควบคุมมลพิษ
การสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ
วันที่ : 24 เมษายน 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล , สำนักงานเลขานุการกรม
รายงานผลตามนโยบาล No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)
การสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ
วันที่ : 24 เมษายน 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล , สำนักงานเลขานุการกรม
การรายงานผลการดำเนินการตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
การสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ
วันที่ : 20 เมษายน 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล , สำนักงานเลขานุการกรม
สรุปผลแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการเกี่ยวกับการให้บริการของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ
วันที่ : 3 เมษายน 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล , สำนักงานเลขานุการกรม
กรมควบคุมมลพิษแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy และการเป็นองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
การสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ
วันที่ : 30 มีนาคม 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล , สำนักงานเลขานุการกรม
คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียน ร้องทุกข์การทุจริต ประพฤติมิชอบ และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของกรมควบคุมมลพิษ (ฉบับปรับปรุงเดือนมีนาคม 2566)
การสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ
วันที่ : 3 มีนาคม 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล , สำนักงานเลขานุการกรม
ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมควบคุมมลพิษ
การสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ
วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล , สำนักงานเลขานุการกรม
ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการเกี่ยวกับการให้บริการของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ
วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล , สำนักงานเลขานุการกรม
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
การสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ
วันที่ : 20 มกราคม 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล , สำนักงานเลขานุการกรม
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร กรมควบคุมมลพิษ
การสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ
วันที่ : 29 เมษายน 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล , สำนักงานเลขานุการกรม
รายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการปรับปรุง/ยกระดับ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ
วันที่ : 29 เมษายน 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล , สำนักงานเลขานุการกรม
แบบรายงานผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมควบคุมมลพิษ
การสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ
วันที่ : 29 เมษายน 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล , สำนักงานเลขานุการกรม
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน Integrity and Transparency Assessment – ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ
วันที่ : 28 เมษายน 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล , สำนักงานเลขานุการกรม
สรุปผลแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการเกี่ยวกับการให้บริการของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ
วันที่ : 28 เมษายน 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล , สำนักงานเลขานุการกรม
การดำเนินงานการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ตามแนวทางการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินงานของกรมควบคุมมลพิษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการ
วันที่ : 28 เมษายน 2565
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล , สำนักงานเลขานุการกรม
1 2 3
Skip to content