pcd.go.th
ขนาดอักษร |
เอกสารการฝึกอบรมหลักสูตร การจัดการเสียงสนามบินอย่างสมดุล ระหว่างวันที่ 3 – 5 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 อาคารกรมควบคุมมลพิษ

 1. หลักสูตรการจัดการเสียงสนามบินอย่างสมดุล และกำหนดการ
 2. แผนแม่บทการพัฒนาสนามบินในประเทศไทย แนวทางการพัฒนาธุรกิจการบิน ฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมการบิน สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
 3. การจัดการมลพิษทางเสียงจากสนามบินระดับสากล และกฎหมาย ระเบียบด้านการเดินอากาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดการปัญหามลพิษทางเสียง ฝ่ายมาตรฐานสนามบิน สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
 4. สถานการณ์ธุรกิจการบิน – สนามบินที่รองรับการเดินทางภายในประเทศ กรมท่าอากาศยาน
 5. สถานการณ์ธุรกิจการบิน – สนามบินที่รองรับการเดินทางภายในและต่างประเทศ ฝ่ายกลยุทธองค์กร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
 6. Real-time Aircraft Noise and Flight Track Monitoring System ส่วนแผนจัดการสิ่งแวดล้อม บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
 7. การปฏิบัติการบิน (Aircraft Operation) กองออกแบบวิธีปฏิบัติการบินพัฒนาห้วงอากาศ บริษัท วิทยุการบิน จำกัด
 8. เกณฑ์ระดับเสียงที่เหมาะสมกับการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบสนามบิน และการตรวจวัดระดับเสียงอากาศยาน ส่วนเสียงและความสั่นสะเทือน กรมควบคุมมลพิษ
 9. เสียงเครื่องบิน และการจัดทำแผนที่เส้นเท่าระดับเสียง กลุ่มระบบคอมพิวเตอร์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 10. โครงการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเสียงจากสนามบิน กลุ่มระบบคอมพิวเตอร์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 11. การจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบทางเสียงจากโครงการสนามบิน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 12. กระบวนการ วิธีการจัดทำผังเมืองรวม แนวทางการนำแผนที่เส้นเท่าระดับเสียงไปสู่การจัดทำผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย

วันที่ : 5 มิถุนายน 2563
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


Skip to content