pcd.go.th
ขนาดอักษร |
รายงานข้อมูลการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ การทุจริต ประพฤติมิชอบ ผลประโยชน์ทับซ้อน การให้หรือรับสินบน และการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
วันที่ : 21 เมษายน 2566
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล , สำนักงานเลขานุการกรม
แบบรายงานผลการดำเนินงานต่อข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ การทุจริตประพฤติมิชอบ ผลประโยชน์ทับซ้อน และการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมควบคุมมลพิษ (ประจําเดือน พฤษภาคม 2564)
ผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
วันที่ : 11 มิถุนายน 2564
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนพัฒนาและบริหารระบบสารสนเทศ , ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผลดำเนินการเรื่องร้องเรียน 2564
ผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน
วันที่ : 26 มีนาคม 2564
เข้าชม : ครั้ง
ข้อมูลโดย : ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล , สำนักงานเลขานุการกรม
1 2
Skip to content